Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Work in groups. Look at the places below and discuss some possible disadvantages that people using them may have.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 9:12

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo nhóm. Nhìn vào những nơi bên dưới và thảo luận một số bất lợi mà người sử dụng chúng có thể gặp)

Hướng dẫn giải

1. An overcrowded school 

One disadvantage of an overcrowded school is that students don’t have enough space to play in. The healthcare is not good and air pollution could be bad.

2. An overcrowded bus 

One disadvantage of an overcrowded bus is that people don’t have enough seats to sit down. The bus will be so uncomfortable.

3. An overcrowded block of flats 

One disadvantage of an overcrowded block of flats is that the place will be noisy. The atmosphere is not fresh.

Tạm dịch:

1. Trường học quá đông

Một bất lợi của một ngôi trường quá đông đúc là học sinh không đủ  không gian để chơi. Y tế không đủ tốt và ô nhiễm không khí có thể xấu.

2. Một xe buýt đông đúc

Một bất lợi của xe buýt quả đông là người ta không đủ chỗ ngồi. Xe buýt rất không thoải mải.

3. Một dãy căn hộ quá đông

Một bất lợi của một dãy căn hộ quá đông đúc là nơi đó sẽ ồn ào. Không khí không trong lành.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 9:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm