Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Work in groups. Discuss and find some changes in a rural area. Make notes of the changes.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 11:35

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo nhóm. Thảo luận vài thay đổi ở khu vực nông thôn. Ghi chú về những thay đổi đó.)

Hướng dẫn giải

A: The rural area changes so much now.

B: Really? What is the change?

A: People don’t use buffaloes for transport. They use motorbikes. They have running water, electricity and TVs at home.

B: Anything else?

A: The school is near the village. There is also hospital there.

Tạm dịch:

A. Khu vực nông thôn giờ đây thay đổi nhiều quá.

B. Vậy à? Thay đổi gì?

A. Người ta không dùng trâu làm để giao thông nữa. họ dùng xe máy. Họ có nước máy, điện và ti vi ở nhà.

B. Có gì khác không?

A. Trường học cũng ở gần làng. Cũng có thêm bệnh viện nữa.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 11:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm