Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 (SGK trang 140)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(z=a+bi\) là một số phức. Hãy tìm một phương trình bậc hai với hệ số thức nhận \(z\) và \(\overline{z}\) làm nghiệm ?

Hướng dẫn giải

Một phương trình bậc hai nhận z và làm nghiệm là

(x - z)(x - ) = 0 hay x2 – (z + )x + z = 0.

Nếu z = a + bi thì z + = 2a, z = a2 + b2

Vậy một phương trình bậc hai cần tìm là x2 – 2ax + a2 + b2 = 0Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học