Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 9 tháng 5 2019 lúc 17:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đáp án : (1) went     (2) festival    (3) joined    (4) sports   (5) enjoyed

Tạm dịch:

Linda và Tom đã trải qua những kỳ nghỉ của họ. Họ đi nhiều nơi khác nhau. Linda đã đi lễ hội hoa ở Đà Lạt. Tom đã tham gia vào một lễ hội thể thao (hội thao). Họ thích những kỳ nghỉ của họ rất nhiều.

Update: 9 tháng 5 2019 lúc 17:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm