Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Read again and write the answers.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 9:19

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc lại đoạn văn trên và viết câu trả lời).

Hướng dẫn giải

1. No, it isn't. It is large.

2. The gate is blue.

3. Yes, there is.

4. Yes, there is.

5. No, there isn't.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 9:19

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm