Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) (1)

a074d50a083a393e62d924c8dc487c92
Gửi bởi: hoangkyanh0109 20 tháng 7 2017 lúc 4:00 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:37 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

GIÁO VIÊN VŨ TH BÍCH HÒAỊ 7B5ỚTr ng THCS An Đàườ Đc thu lòng và nêu dung, ộĐc thu lòng và nêu dung, ộngh thu các bài ủngh thu các bài ủca dao châm bi m.ếca dao châm bi m.ếKI TRA BAI CUÊGI THI CHUNG TH TRUNG ĐI VI NAMỚ Ngay tõ thêi trung ®¹i, íc ta ®· cã mét nÒn th¬ ca phong phó vµ ®Æc s¾c. Th¬ ca trung ®¹i chñ yÕu îc s¸ng t¸c b»ng ch÷ H¸n hoÆc ch÷ N«m nhiÒu thÓ lo¹i ®a d¹ng.S«ng nói íc Nam(Nam quèc s¬n hµ)Lý th êng kiÖt I/ Gi thi uớ 1/ Tác gi :ả Lí Th ngườ Ki 1019 ­1105 )ệ tên th Ngô Tu n, quêậ Hà i.ở 2/ Hoàn nh sáng tác :ả Xem SGK/63,64 3/ Th th :ể Th th ơth tấ ngôn tuy bàiứ th có câu, câuơ ch th ng gieo ườv nầ chân cu câu 1,2,4 )ố