Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. Add a preposition when necessary.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 11:40

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối một động từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi cần thiết)

Hướng dẫn giải

1   - d                ride a bike

2   - c, e            drive a bus/ a car

3   - f                fly by plane

4   - b               sail on/in a boat

5   - c, a, d        get on a bus/ a train/ a bike

6  - c, a, d         get off a bus/ a train/ a bike

1. I usually ride a bike to school.

2. My father drives a car to take me to school.

3. I usually fly to Ha Noi by plane.

4. You can go to Phu Quoc Island by boat.

5. Please get on the bus on time.

6. There is a station ahead; you can get off the train there.

Tạm dịch:

1. Tôi thường đạp xe đến trường.

2. Ba tôi lái xe đưa tôi đến trường.

3. Tôi thường đi Hà Nội bằng máy bay.

4. Bạn có thể đi đến đảo Phú Quốc bằng thuyền.

5. Vui lòng lên xe buýt đúng giờ.

6. Có một ga phía trước; bạn có thể xuống tàu ở đó.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 11:40

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm