Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Look and write. (Nhìn và viết).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 9:44

Lý thuyết

Câu hỏi

1.    A: What's your name?

B:    My name's Peter.

2.    A: I'm Mai.

What's your name?

B: My name's Linda.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Bạn tên là gì?  Mình tên là Peter.

2. Mình là Mai. Tên của bạn là gì?

Tên của mình là Linda.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 9:44

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm