Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 16:01

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

1. A: Who's slimmer, the father or the brother?
Ai mảnh khảnh hơn, bố hay anh trai?
B: The brother is slimmer than the father.
Anh trai mảnh khảnh hơn bố.
2. A: Who's shorter, the father or the mother?
Ai thấp hơn, ba hay mẹ?
B: The mother is shorter than the father.
Mẹ thấp hơn ba.
3. A: Who's older, the brother or the sister?
Ai già hơn, em trai hay chị gái?
B: The sister is older than the brother.
Chị gái già hơn em trai.
4. A: Who's stronger, the father or the brother?
Ai khỏe hơn, ba hay anh trai?
B: The brother is stronger than the father.
Anh trai khỏe hơn ba.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 16:01

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm