Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5: Look and say. (Nhìn và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:24:56

Lý thuyết

Câu hỏi

a)   Hello/Hi, Mai.

Hi/Hello, Mary.

b)   How are you, Tony?

I'm fine, thanks. And you?

Fine, thanks.

c)   How old are you, Tony?

I'm eight years old.

d)   Are they your friends?

Yes, they are.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

a) Xin chào, Mai. Xin chào, Mary.

b) Bạn khỏe không, Tony?

Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Mình cũng khỏe, cảm ơn bạn.

c) Bạn bao nhiêu tuổi, Tony?Mình 8 tuổi.

d) Họ là bạn của bạn phải không? Vâng, họ là bạn của tôi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:24:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm