Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Listen to the sentences and circle the words you hear.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 11:15

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe các câu và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

1. living      2. heat         3. seats         4. sheep

5. tins         6. mill            7. teams     8. chip

Tạm dịch:

1. Tommy đang sống ở đó.

2. Đầu tiên chúng ta đốt dầu lên phải không?

3. Máy bay này có 100 ghế ngồi.

4. Có một con cừu ở đằng kia.

5. Bây giờ Jimmy đang tìm vài cái lon.

6. Peter đã mua một nhà máy vào tuần rồi

7. Vài đội đang bước vào.

8.  Nó là cửa hàng cá và khoai tây chiên.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 11:15

Các câu hỏi cùng bài học