Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5. Listen and stress the words below. Pay attention to the endings.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 5 2019 lúc 15:52

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe và nhấn những từ bên dưới. Chú ý phần cuối.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. pro'cession     2. com'panion       3. pro'duction        4. compe'tition

5. poli'tician       6. mu’sician          7. his'torian            8. lib'rarian

Tạm dịch:

1. diễu hành

2. đồng hành

3. sản xuất

4. cạnh tranh

5. chính trị gia

6. nhạc sĩ

7. lịch sử gia

8. thủ thư

Update: 24 tháng 5 2019 lúc 15:52

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm