Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 5 Class survey (Khảo sát trong lớp học.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 14:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Đi vòng quanh lớp hỏi những câu hỏi khảo sát. Tìm ra:

-  Một điều mà mọi người dã từng làm.

-  Một điều mà chưa ai làm.

Câu hỏi:

1. Bạn đã từng hát karaoke chưa?

2. Bạn đã từng nói chuyện điện thoại trong 1 giờ chưa?

3. Bạn đã từng lên truyền hình chưa?

4. Bạn đã từng ăn kem vào mùa đông chưa?

5. Bạn đã từng có một con thú nuôi chưa?

6. Bạn đã từng nói chuyện với một người bản địa nói tiếng Anh chưa? 

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 14:48

Các câu hỏi cùng bài học