Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4b. Now use the topic of space to make a sentence for each new word. Compare your sentences with a partner.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 11:34

Lý thuyết

Câu hỏi

(Bây giờ sử dụng chủ đề không gian để làm thành câu cho mỗi từ mới. So sánh câu của em với bạn học.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Trái đất trông xinh đẹp khi nhìn từ không gian.

Sao Kim là một hành tinh không có nước và khô hạn.

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 11:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm