Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 42 trang 53 SGK Toán 8 tập 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 15 tháng 5 2019 lúc 16:15

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các bất phương trình:

a) \(3 - 2x > 4\);

b) \(3x + 4 < 2\);

c) \({\left( {x - 3} \right)^2} < {x^2} - 3\);

d) \(\left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right) < {\left( {x + 2} \right)^2} + 3\).

Hướng dẫn giải

a) \(3 - 2x > 4 ⇔ 3 – 4 > 2x ⇔ -1 > 2x\)

\(⇔x < \dfrac{{ - 1}}{2}\)                  

Vậy nghiệm của bất phương trình là: \(x < \dfrac{{ - 1}}{2}\)                

b) \(3x + 4 < 2 ⇔3x < 2 – 4 ⇔ 3x < -2 \)\(\,⇔x < \dfrac{{ - 2}}{3}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là: \(x < \dfrac{{ - 2}}{3}\)

c) \({\left( {x - 3} \right)^2} < {x^2} - 3\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow {x^2} - 6x + 9 < {x^2} - 3 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} - 6x - {x^2} < - 3 - 9 \cr 
& \Leftrightarrow - 6x < - 12 \cr 
& \Leftrightarrow x > \left( { - 12} \right):\left( { - 6} \right) \cr 
& \Leftrightarrow x > 2 \cr} \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là: \(x > 2\).                              

d) \(\left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right) < {\left( {x + 2} \right)^2} + 3\)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow {x^2} - 9 < {x^2} + 4x + 4 + 3 \cr 
& \Leftrightarrow {x^2} - {x^2} - 4x < 4 + 3 + 9 \cr 
& \Leftrightarrow - 4x < 16 \cr 
& \Leftrightarrow x > 16:\left( { - 4} \right) \cr 
& \Leftrightarrow x > - 4 \cr} \)

Vậy nghiệm của bất phương trình là \(x > -4\).

Update: 15 tháng 5 2019 lúc 16:15

Các câu hỏi cùng bài học