Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 17 tháng 5 2019 lúc 10:25

Lý thuyết

Câu hỏi

Write down two things you like about television and two things you don't like about it.Talk to others in your group and see how many people share your ideas.

(Viết ra 2 điều mà em thích về truyền hình và hai điều em không thích về nó. Nói cho những người khác trong nhóm và xem bao nhiêu người cùng chia sẻ ý kiến của em.)

Hướng dẫn giải

Like:

1. educational 

2. interesting 

Dislike:

1. It’s not good for eyes if you watch so long 

2.   Some programmes are boring 

Tạm dịch:

Thích:

1. mang tính giáo dục

2. thú vị

Không thích:

1. Không tốt cho mắt nếu bạn xem lâu

2. Vài chương trình thì chán

Update: 17 tháng 5 2019 lúc 10:25

Các câu hỏi cùng bài học