Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Which option (A, B, or C) do you think is closest in meaning to the word 'footprint'?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 9:30

Lý thuyết

Câu hỏi

(Từ nào (A, B hoặc C) mà em nghĩ là gần nghĩa nhất với từ “footprint”?)

A. the effects 

B. the environment 

C. Our actions 

Hướng dẫn giải

A

Tạm dịch:

A. hiệu ứng

B. môi trường

C. hành động của chúng ta

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 9:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm