Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Use the activities in 3, write down the sentences.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 16:30

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sử dụng những hoạt động trong phần 3, viết thành các câu.)

 

Hướng dẫn giải

1. We should behave well. 

2. We shouldn’t eat lots of sweets. 

3. We should plant trees. 

4. We shouldn’t break things. 

5. Children shouldn’t go out with friends. 

6. We should make a wish. 

7. We shouldn’t fight. 

8. We shouldn’t play cards all night. 

Tạm dịch:

1. Chúng ta nên cư xử tốt lễ phép.

2. Chúng ta không nên ăn nhiều đồ ngọt.

3. Chúng ta nên trồng cây.

4. Chúng ta không nên làm bể đồ đạc.

5. Trẻ em khống nến đi chơi với bạn.

6. Chúng ta nền ước một điều ước.

7. Chúng ta không nên đánh nhau.

8. Chúng ta không nên chơi bài suốt đêm

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 16:30

Các câu hỏi cùng bài học