Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 trang 157 SGK Vật lí 11

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 15:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn câu đúng:

Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L

B. 2L

C. \(\frac{L}{2}\)

D. 4L

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Độ tự cảm của hai ống dây: 

\({L_1} = 4\pi {.10^{ - 7}}.{{N_1^2} \over l}{S_1} = L\)

\({L_2} = 4\pi {.10^{ - 7}}.{{N_2^2} \over l}{S_2} \)

      \(= 4\pi {.10^{ - 7}}.{{{{\left( {2{N_1}} \right)}^2}} \over l}{{{S_1}} \over 2} = 2.\left( {4\pi {{.10}^{ - 7}}.{{N_1^2} \over l}{S_1}} \right)\)

\(\Rightarrow {L_2} = 2{L_1} = 2L\)

 

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 15:20

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm