Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng vẽ tay

fa5e7fc46d39541d864694a46efc7e8f
Gửi bởi: Nguyễn Trần Bích Châu 22 tháng 1 2017 lúc 21:30 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 21:13 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 359 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content":
Tu?n 3 Ti?t : 3
Ngy d?y : 7/9/2015
Th?c hnh : XC ??NH THNH PH?N C? GI?I C?A ??T - XC ??NH ?? pH C?A ??T B?NG PH??NG PHP SO MU

I/ M?c tiu:
1) Ki?n th?c:
H 1,2,3 : HS biet :
- Quy trnh xc ??nh thnh ph?n c? gi?i c?a ??t b?ng ph??ng php v tay.
- Cch xc ??nh ?? pH c?a ??t b?ng ph??ng php so mu v?i thang mu pH.
2) K? n?ng:
- HS thc hien c : Cac k? n?ng th?c hnh xc ??nh thnh ph?n c? gi?i c?a ??t.
- HS thc hien thanh thao : Cac ky nang xc ??nh ?? pH c?a ??t.
3) Thi ??:
- Thoi quen : Hnh thnh th?c b?o v? mi tr??ng ??t - b?o v? ti nguyn c?a ??t n??c.
- Tnh cach : Gio d?c h?c sinh tnh c?n th?n, chnh xc, gi? v? sinh chung
II/ Noi dung hoc tap :
- Thc hanh : Xac nh thanh phan c gii cua at
III/ Chu?n b?:
GV: - C?c ??ng n??c,?ng nh? gi?t, th??c ?o, thang mu pH, gi?y ?o pH
HS: - Cc m?u ??t ? nh?ng n?i khc nhau ?? ring
IV/ To chc cac hoat ong hoc tap :
4.1- ?n ??nh t? ch?c va kiem dien:
4.2- Ki?m tra mi?ng : l?ng vo bi d?y
4.3- Ti?n trnh bi h?c:

HO?T ??NG C?A GV V HS
N?I DUNG BI H?C
H?1: Ki?m tra d?ng c?, v?t li?u,yu c?u bi th?c hnh (5')
GV ki?m tra d?ng c? v cc m?u ??t c?a cc nhm ? chu?n b?.
GV nu yu c?u bi th?c hnh
GV yu c?u cc nhm chu?n b? b?ng t??ng trnh theo m?u.
H?2: Tm hi?u quy trnh th?c hnh xc ??nh thnh ph?n c? gi?i c?a ??t. (7')
HS ??c quy trnh SGK
GV h??ng d?n v lm m?u cch th?c hi?n.
HS quan st nh?n xt,
H?3: Tm hi?u quy trnh th?c hnh xc ??nh ?? pH c?a ??t. (5')
HS ??c quy trnh SGK
GV h??ng d?n v lm m?u cch th?c hi?n xc ??nh mu v so mu v?i thang mu pH . T? ? k?t lu?n ? l lo?i ??t g.
HS quan st nh?n xt.
H?4: H?c sinh th?c hnh. (23')
HS th?c hnh theo nhm xc ??nh thnh ph?n c? gi?i v ?? pH c?a 3 m?u ??t khc nhau
HS th?c hnh 12 pht, th? k nhm ghi l?i k?t qu? c?a nhm mnh.
GV quan st v h??ng d?n rn cho HS cc thao tc th?c hnh chnh xc, chu?n.
HS cc nhm bo co k?t qu? nhm mnh v n?p b?ng t??ng trnh cho gio vin.
GV nh?n xt ?nh gi
HS v? sinh l?p, d?ng c?
I- V?t li?u v d?ng c? :
- Cc m?u ??t, n??c c?t
- C?c, ?ng nh? gi?t, th??c ?o.
- Thang mu pH, gi?y ?o pHII- Quy trnh xc ??nh thnh ph?n c? gi?i c?a ??t.
SGK


III- Quy trnh xc ??nh ?? pH c?a ??t
SGK

IV- B?ng t??ng trnh
4- Tong ket :
+ Nu l?i cc quy trnh th?c hi?n :
* Xc ??nh thnh ph?n c? gi?i c?a ??t.
* Xc ??nh ?? pH c?a ??t
5- H??ng d?n hoc tap :
@ oi vi bai hoc tiet hoc nay :
- Xem l?i cc quy trnh ? h?c ? bi th?c hnh
@ oi vi bai hoc tiet hoc sau :
- Xem tr??c n?i dung bi 6 BI?N PHP S? D?NG C?I T?O V B?O V? ??T
+ V sao ph?i s? d?ng ??t h?p l ?
+ Cc bi?n php s? d?ng, c?i t?o v b?o v? ??t ?
+ M?c ?ch c?a cc bi?n php s? d?ng, c?i t?o v b?o v? ??t ?
V/ Phu luc :