Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:55

Lý thuyết

Câu hỏi

Đáp án:

1 - b This is a pen.

2  - d That is a pencil sharpener.

3- a These are pencil cases.

4 - c Those are books.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

  1. Đây là bút máy.
  2. Đó là đồ gọt bút chì.
  3. Đây là những hộp bút chì.
  4. Đó là những quyển sách.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:55

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm