Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đáp án:

1 - d Is that your school? - Yes, it is.

2  - c Is the library big? - No, it isn't. It's small.

3  - a Is the music room new? - No, it isn't. It's old.

4  - b This is my school. - Wow! It's very nice.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:34

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm