Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Read and match. (Đọc và nói)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 11:31:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Đáp án:

1    - c Who's that?

It's my friend Linda.

2  -  a How old are you?

I'm six years old.

3  - b Is that Mary?

Yes, it is.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

  1. Đó là ai? Đó là bạn tôi Linda.
  2. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi sáu tuổi.
  3. Đó là Mary phải không? Vâng, đúng rồi.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 11:31:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm