Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Read and complete.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 11:12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đọc và hoàn thành.

Xin chào mọi người. Đó là ngày Chủ nhật và trời rất lạnh. Mình ở nhà. Vào buổi sáng, mình tưới hoa trong vườn. Vào buổi chiều, mình chơi cờ với ba mình. Sau bữa tối, mình xem ti vi. Mình rất vui.
1. Linda watered the flowers in the garden yesterday morning.
Linda tưới hoa trong vườn vào sáng hôm qua.
2. She played chess with mv father yesterday afternoon.
Cô ấy chơi cờ với ba cô ấy vào chiều hôm qua.
3. She watched TV yesterday evening.
Cô ấy đã xem ti vi vào tôí hôm qua.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 11:12

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm