Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. 1 is an example.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 14:24:28

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B.)

Hướng dẫn giải

A

B

Your answer

1. Everest

a. bay

1 - d

2. Loch Lomond

b. desert

2 -  c

3. Ha Long

c. freshwater lake

3 - a

4. Ayers

d. mountain

4 - e

5. The Sahara

e. rock

5 - b

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 14:24:28

Các câu hỏi cùng bài học