Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4 Match the causes in column A with the effects in column B.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 11:07

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những nguyên nhân trong cột A với hậu quả trong cột B sao cho phù hợp. )

Hướng dẫn giải

1  - b

2  - d

3  - e

4  - c

5  - a

Tạm dịch:

1. Ô nhiễm không khí gây nên các vấn đề về hô hấp.

2. Ô nhiễm nước làm cá chết.

3. Ô nhiễm đất làm cây chết.

4. Ô nhiễm tiếng ồn gây nên các vấn đề về thính giác.

5. Phá rừng gây lũ lụt.

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 11:07

Các câu hỏi cùng bài học