Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (2)

dd3fbf1a90a5f666a314d7cc106cce16
Gửi bởi: hoangkyanh0109 28 tháng 7 2017 lúc 17:16:36 | Được cập nhật: 4 tháng 2 lúc 7:49:08 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 392 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?Lµ kÓ l¹i mét cèt truyÖn ®Ó ng êi ®äc hiÓu îc néi dung c¬ b¶n cña t¸c phÈm Êy; khi tãm t¾t cÇn chó ý:+ Ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt cña t¸c phÈm lµ sù viÖc vµ nh©n vËt chÝnh.+ Cã thÓ xen kÏ cã møc ®é nh÷ng yÕu tè bæ trî c¸c chi tiÕt, c¸c nh©n vËt phô, miªu t¶, biÓu c¶m, nghÞ luËn, ®èi tho¹i vµ ®éc tho¹i néi t©m.? Nªu c¸c íc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?1. §äc kÜ toµn bé t¸c phÈm ®Ó n¾m ch¾c néi dung 2. X¸c ®Þnh néi dung chÝnh cÇn tãm t¾t 3. Lùa chän sù viÖc tiªu biÓu, s¾p xÕp c¸c néi dung theo tr×nh tù hîp lÝ. 4.Dïng lêi v¨n cña m×nh ®Ó viÕt thµnh v¨n NÕu gÆp c¸c t×nh huèng sau em sÏ lµm g×? a. Em bÞ èm kh«ng ®i xem bé phim ChiÕc l¸ cuèi cïng víi c¸c b¹n trong líp ®ù¬c nh ng em rÊt muèn biÕt néi dung bé phim. b. §Ó n¾m ch¾c néi dung ChuyÖn ng êi con g¸i nam ¬ng em cÇn ph¶i lµm g×? c. Trong buæi sinh ho¹t c©u l¹c bé v¨n häc em îc ph©n c«ng giíi thiÖu t¸c phÈm v¨n häc mµ m×nh yªu thÝch. C«ng viÖc tr íc khi giíi thiÖu cña em lµ g×? Ti ế20 :LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sùI. Sù cÇn thiÕt cña tãm t¾t v¨n b¶n tù sù5469013230 3A Khi tãm t¾t v¨n b¶n tù sù cÇn chó ®iÒu g×? Khi tãm t¾t th êng îc bá nh÷ng chi tiÕt, nh©n vËt vµ c¸c yÕu tè phô => ng¾n gän, dÔ nhí, gióp ng êi ch ®äc n¾m îc néi dung chÝnh cña t¸c phÈm.- Lµm næi bËt îc c¸c sù viÖc vµ nh©n vËt chÝnh.- B¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan: kh«ng thªm bít sù viÖc, kh«ng nªu thªm kiÕn b×nh luËn, khen chª cña ng êi tãm t¾t.- B¶o ®¶m tÝnh c©n ®èi: sè dßng cña c¸c sù viÖc, nh©n vËt ph¶i phï hîp... II. Thùc hµnh tãm t¾t mét v¨n b¶n tù sù( 1)Tr ¬ng Sinh ph¶i ®Çu qu©n ®i lÝnh, ®Ó l¹i mÑ giµ vµ ng êi vî trÎ lµ Vò ThÞ ThiÕt (Vò ¬ng) nhµ.(2) MÑ Tr ¬ng Sinh èm chÕt, Vò ¬ng lo ma chay chu tÊt.(3) GiÆc tan, Tr ¬ng Sinh trë vÒ nhµ, nghe lêi con nhá, nghi ngê vî kh«ng chung thuû.(4) Vò ¬ng bÞ oan, bÌn gieo minh xuèng s«ng Hoang Giang tù vÉn.(5) Phan Lang lµ ng êi cïng lµng víi Vò ¬ng, do cøu m¹ng thÇn rïa Linh Phi, vî vua Nam H¶i, nªn khi ch¹y n¹n, chÕt ®uèi biÓn ®· îc Linh Phi cøu sèng ®Ó tr¶ ¬n.(6) Phan Lang gÆp Vò ¬ng trong ®éng cña Linh Phi.hai ng êi ®· nhËn ra nhau. Phan lang îc trë vÒ trÇn gian, Vò ¬ng göi chiÕc hoa vµng cïng lêi nh¾n Tr ¬ng Sinh.(7) Tr ¬ng Sinh nghe Phan Lang kÓ, biÕt vî bÞ oan, bÌn lËp ®µn gi¶i oan trªn bÕn HoµngGiang. Vò ¬ng trë vÒ, ngåi trªn mét chiÕc kiÖu hoa ®øng gi÷a dßng, lóc Èn, lóc hiÖn +ThiÕu sù viÖc: Mét ®ªm Tr ¬ng Sinh cïng con trai ngåi bªn ngän ®Ìn khuya, ®øa con chØ chiÕc bãng trªn êng vµ nãi ®ã lµ ng êi hay tíi ®ªm ®ªm. Lóc ®ã chµng míi hiÓu ra vî m×nh bÞ oan. S¾p xÕp l¹i: (1) –(2) (3) (4) (bæ sung) –(5) (6) (7) cã chµng Tr ¬ng Sinh võa íi vî xong ®· ph¶i ®i lÝnh. GiÆc tan T.Sinh trë vÒ, nghe lêi con trai, nghi lµ vî m×nh kh«ng chung thuû. Vò ¬ng bÞ oan, bÌn gieo m×nh xuèng s«ng Hoµng Giang tù vÉn. Mét ®ªm T.Sinh cïng con ngåi bªn ®Ìn, ®øa con chØ chiÕc bãng trªn êng vµ nãi ®ã chÝnh lµ ng êi hay ®Õn víi mÑ ®ªm ®ªm. Lóc ®ã chµng míi hiÓu ra vî m×nh bÞ oan. Phan Lang t×nh cê gÆp Vò ¬ng íi thuû cung. Khi Phan Lang trë vÒ ¬ng gian, Vò ¬ng g÷i chiÕc hoa vµng víi lêi nh¾n T.Sinh. T.Sinh lËp ®Òn thê gi¶i oan trªn bÕn Hoµng Giang. Vò ¬ng trë vÒ ngåi trªn chiÕc kiÖu hoa gi÷a dßng...lóc Èn, lóc hiÖn. III. LuyÖn tËpa. Tãm t¾t v¨n b¶n L·o H¹c L·o H¹c lµ ng êi n«ng d©n bÊt h¹nh, tÇn t¶o c« ®¬n. L·o cã mét ng êi con trai, mét m¶nh ên vµ mét con chã vµng. Khi con trai l·o ®i phu ®ån ®iÒn cao su, nhµ, l·o chØ cßn l¹i cËu vµng lµ b¹n th©n thiÕt.V× muèn gi÷ l¹i m¶nh ên cho con mµ l·o ®µnh ph¶i b¸n con chã, mÆc dï l·o hÕt søc buån b· vµ chua xãt. Sau khi b¸n chã l·o mang tÊt c¶ tiÒn dµnh dôm îc göi «ng gi¸o vµ nhê tr«ng coi m¶nh ên. Cuéc sèng mçi ngµy mét khã kh¨n, l·o kiÕm îc g× ¨n nÊy vµ tõ chèi c¶ nh÷ng g× «ng gi¸o gióp. Mét h«m l·o xin Binh Ýt b· chã, nãi lµ ®Ó giÕt con chã hay ®Õn ên, lµm thÞt vµ rñ Binh cïng uèng îu. ¤ng gi¸o rÊt buån khi nghe Binh kÓ chuyÖn Êy. Nh ng råi bçng nhiªn l·o chÕt c¸i chÕt thËt d÷ déi. C¶ lµng kh«ng hiÓu v× sao l·o chÕt, chØ cã Binh vµ «ng gi¸o hiÓu. b. Tãm t¾t ChuyÖn cò trong phñ Chóa TrÞnh Kho¶ng n¨m Gi¸p Ngä, Êt Mïi (1774-1775),ThÞnh ¬ng(TrÞnh S©m),thÝch ch¬i ®Ìn ®uèc, th êng ngù c¸c li cung, x©y ®×nh ®µi liªn miªn, th êng xuyªn cïng c¸c quan ®¹i thÇn, binh lÝnh nh¹c c«ng ra bê T©y Hå tæ chøc c¸c trß ch¬i b¸n hµng Chóa cßn cã së thÝch tÇm nh÷ng loµi tr©n cÇm dÞ thó, cæ méc qu¸i th¹ch chËu hoa c©y c¶nh, chóa ra søc v¬ vÐt kh«ng thiÕu thø g×. Mçi khi ®ªm thanh c¶nh v¾ng chim kªu,v în hãt kh¾p bèn bÒ, ån µo nh÷ng trËn sa giã t¸p. Bän ho¹n quan, cung gi¸m în giã bÎ m¨ng, ra ngoµi t×m mäi c¸ch v¬ vÐt ®Ó lÊy cña cña ng êi d©n mét c¸ch v« téi v¹ B¶n th©n nhµ t¸c gi¶ còng n»m trong c¶nh ®ã. •Hướng dẫn học nhà .­Tãm t¾t c¸c t¸c phÈm cßn l¹i.- So¹n bµi míi: ChuyÖn cò trong phñ Chóa TrÞnh* Yªu cÇu §äc kÜ t¸c phÈm, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK, chó t×m hiÓu cuéc sèng cña ThÞnh ¬ng TrÞnh S©m