Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 13:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

Để làm được bài tập của phần này, các em phải quan sát kỹ đồng hồ chỉ mấy mấy để viết câu trả lời đúng vào chỗ trống. Khi trả lời về giờ, các em cần lưu ý:
• Nếu là giờ đúng, có nghĩa là 1 giờ đúng, 2 giờ đúng,... thì các em sẽ trả lời theo cấu trúc sau: It’s + số giờ + o’clock. Ta dùng số giờ + o’clock để ám chỉ một giờ nào đỏ đúng. Ví dụ: 2 giờ đúng —► It's two o'clock.
• Còn nếu giờ có kèm theo phút như 4 giờ 10 phút, 5 giờ 30 phút, thì các em sẽ trả lời theo cấu trúc sau: It’s + số giờ + số phút. Ví dụ: 4 giờ 15 phút —► it's four fifteen.
2. It's ten twenty. Mười giờ hai mươi.
3Ề It's ten thirty. Mười giờ ba mươi./Mười giờ rưỡi.
4. It's eleven fifty. Mười một giờ năm mươi.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 13:56

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm