Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 16:19:59

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

1. My school is in Nguyen Trai street.
Trường tôi nằm trên đường Nguyền Trãi.
2. His school is Van Noi Primary School.
Trường của cậu ây là Trường Tiểu học Vân Nội.
3. Her school is Sunflower Primary School.
Trường của cô ấy là Trường Tiểu học Sunflower.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 16:19:59

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm