Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 16:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

2. The yellow jumper is forty thousand dong.
Áo len màu vàng là bốn mươi ngàn đồng (40,000 đồng).
3. The red jacket is sixty thousand dong.
Áo khoác màu đỏ là sáu mươi ngàn đồng (60,000 đồng).
4. The green skirt is seventy thousand dong.
Váy màu xanh là bây mươi ngàn đồng (70,000 đồng).
5. The pink blouse is fifty thousand dong.
Áo cánh là năm mươi ngàn đồng (50,000 đồng).

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 16:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm