Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Look and write.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Nhìn và viết.

2. Let's go to the bakery. Chúng ta đến cửa hàng bánh nhé.
I want to buy some cakes/bread. Tôi muốn mua một ít bánh/bánh mì.
3. Let's go to the sweet shop. Chúng ta đến cửa hàng kẹo nhé.
I want to buy some sweets. Tôi muốn mua một ít kẹo.
4. Let's go to the pharmacy. Chúng ta đến tiệm thuốc tây nhé.
I want to buy some medicine. Tôi muốn mua một ít thuô'c.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm