Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 15:43

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:1. b                     2. c          3. a

Audio script

1. Mai: This is my pencil.

Tony: Is it?

Mai: Yes, it is.

2. Tony: That's my school bag.

Mai: Is it?

Tony: Yes, it is.

3. Tony: This is my book.

Mai: Is it?

Tony: Yes, it is.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 15:43

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm