Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 16:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

Đáp án:a 4       b 2        c 1      d 3

Audio script

1. Nam: What do you do at break time? Linda: I play badminton.

Nam: Do you like it?

Linda: Yes, I do.

2. Tony: What do you do at break time? Phong: I play blind man's bluff.

Tony: Do you like it?

Phong: Yes, I do.

3. Tom: Do you like hide-and-seek?

Nam: Yes, I do.

Tom: Do you play it at break time?

Nam: Sure, I do.

4. Linda: Do you like table tennis?

Mai: No, I don't. I like skipping.

Linda: Do you skip at break time?

Mai: Sure, I do.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 16:30

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm