Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4: Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 14:57

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Đáp án:a 4          b 1       c 2       d 3

Audio script

1.  Lan: May I come in?

Miss Hien: Yes, you can.

2. Lan: May I open the book?

Miss Hien: Yes, you can.

3. Thu: May I sit down?

Miss Hien: No, you can't.

4. Hong: May I write now?

Miss Hien: Yes, you can.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 14:57

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm