Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 15:37

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

a 3 b 1 c 4 d 2

Audio script

1. Nam: Where's Tony?

Mai: He's in the living room.

Nam: What's he doing?

Mai: He's watching TV.

2. Tony: Where's Mai?

Linda: She's in her bedroom.

Tony: What's she doing?

Linda: She's drawing a picture.

3. Nam: Where's Peter?

Linda: He's in the garden.

Nam: What's he doing?

Linda: He's listening to music.

4. Hoa: Where's Linda?

Tony: She's in the kitchen.

Hoa: What's she doing there?

Tony: She's cooking.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 15:37

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm