Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 11:29

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

a 3 b 4 c 1 d 2

Audio script

1. Nam: Do you have a puzzle?

Mai: Yes, I do.

2. Mai: Do you have a puzzle?

Peter: No, I don't. I have a robot.

3. Mai: Do you have a ball?

Nam: Yes, I do.

4. Mai: Do you have a car?

Tony: No, I don't. I have a yo-yo.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 11:29

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm