Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Listen and number.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 14:41

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Nghe và điền số.

a 2 b 4 c 1 d 3
Bài nghe:
A: Can you talk about your parents' jobs and where they work?
B: Yes, OK. My father is a farmer. He works in a field.
A: How about your mother?
B: She's a nurse. She works in a hospital.
A: Thanks for your answers.
B: You're welcome.
A: Now, what about you? What does your father do?
C: He's a doctor. He works in a hospital.
A: How about your mother?
C: She's a teacher. She works in a primary school.
A: Thanks for your answers
C: You're welcome.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 14:41

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm