Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Lão Hạc (1)

0563f1848d6cb20d353094a2e4f640cc
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 7 2017 lúc 15:59:09 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 17:25:44 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 570 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

HÔM NAY !TI TẾ CỌVỀ DỰ CÁC GIÁOTH YẦ CÔM NGỪCHÀONHI TỆ LI TỆLớp 8/5Giáo viên: Lê Th Thanhị08KI TRA MI NG:Ể ỆKi tra bài cũ:ể Tóm tác ph “Lão c” (6đ)ắ TL: Lão Hãc nghèo, góa con trai không đc làng đi xa. ượ ỏLão ng cô đc con chó. Lão dành ch con, làm thuê ểs ng. tr dai ng lão quy đnh bán con chó, nh ông giáo ờvi văn gi cho con trai, ti ông giáo lo vi ma chay ườ ệvà lão đã ăn chó ch t.ả ếKi tra bài i:ể Xung quanh vi bán vàng, em th lão là ạng nh th nào?K ki tra so sinh. (4đ)ườ TL: Lão là ng nghi day và th con, ườ ớkhông mu chi tiêu phí ph vào đng ti n, nh n. Ông là ng ườ ườtình nghĩa th chung, trung th c, lòng th ng con sâu c, quý ươ ấchó vàng nh ng ph bán nó vì nghĩ đn ng lai con.ư ươLão (tt)ạ Nam CaoTi 14 Bài 4ế Văn n:ảTi tế 14 Bài Văn n:ả LÃO CẠ (tt )1. Nhân lão cậ .II. ĐC_HI VĂN :Ọ Ả- Nh ông giáo:ờ+ Gi ba sào cho con trai.ữ ườ+ 30 đng lo đám tang cho ộmình .Tr khi ch lão ướ ếH đã nh ông giáo ờnh ng gì?ữSau đó cu ng ốc lão lâm vào ạtình nh nh th ếnào?­ Duy trì cu ng: ăn khoai, chu i, ốsung lu c, rau má, ráy, trai, ữc.ố­ ch giúp nh là ưhách ch.ịTh ng con sâu c, giàu ươ ắlòng tr ng.ự ọ1. Nhân lão cậ .b. Cái ch lão c.ế ạ­ Th ng con, giàu lòng tr ng.ươ Nam CaoQua đó em ảnh đc đi gì ượ ởt lòng, tâm ồc lão c?ủ ạa. Tâm tr ng lão khi bán Vàng.ạ ậ--Tè H÷u-- Ti tế 14 Bài Văn nả LÃO CẠ (tt)1. Nhân lão cậ .II. ĐC_HI VĂN :Ọ Ảa. Tâm tr ng lão khi bán Vàng.ạ ậb. Cái ch lão cế Tìm nh ng chi ữti miêu cái ảch lão c?ế “… lão c…ạ vã,ậ đu tóc rũ iượ qu áo ầx chộ hai longắ sòng cọ Lão tru tréo mép sùi ra …kh ng ch ch ườ ạgi nh…lão vãậ đn hai gi đng iế ch t”.ớ láy ng hình, ng thanh).ừ ượ ượ cái ch vã, đau đn, i, bi th mế .­ Th ng con, giàu lòng tr ng. ươ ọ­ Cái ch vã, đau đn, bi th m.ế Nam CaoĐ miêu cái ảch lão ạtác gi đã ng ụlo gì? Tác ừd ng?ụ--Tè H÷u-- Ti tế 14 Bài Văn nả LÃO CẠ (tt)1. Nhân lão cậ .­ Cái ch vã, đau đn, bi th m.ế ả­ Th ng con, giàu lòng tr ng ươ Nam CaoII. ĐC_HI VĂN :Ọ Ảa. Tâm tr ng lão khi bán Vàng.ạ ậb. Cái ch lão cế sao lão ạkhông ch cái ọch nh nhàng ẹh nơ ?Lão muốn chết là để không tiêu mất tiền của con, chết để giữ gìn nhân cách, còn chết một cách đau đớn theo kiểu của loài chó như thế là để tạ lỗi cho việc phản bội đến cả con chó một mạng sống như thành viên trong nhà. Ch tr ng ph gây ất ng nh.ượ ạNam Cao hông hề quá tay, bởi thể hiện cái chết dữ dội như vậy chính là lời khẳng định đầy đanh thép về nhân cách con người. Con người sẵn sàng đấu tranh quyết liệt nhất và trả cái giá đắt nhất, để bảo vệ nhân cách, lòng tự trọng mình tủ rong bối cảnh lịch sử tăm tối ấy .--Tè H÷u-- Ti tế 14 Văn nả LÃO CẠ (tt)1. Nhân lão cậ .II. ĐC_HI VĂN :Ọ Ả­ Cái ch vã, đau đn, bi th m.ế Em hãy cho bi nguyên nhân và ếnghĩa cái ch lão ?ế ạ­ Th ng con, giàu lòng tr ng ươ (Nam Cao)a. Tâm tr ng lão khi bán Vàng.ạ ậb. Cái ch lão cế ạ--Tè H÷u-- Ti tế 14 Bài Văn nả LÃO (tt)Ạ1. Nhân lão cậ .II. ĐC_HI VĂN :Ọ Ả­ Cái ch vã, đau đn, bi th m.ế Nguyên nhân Tình nh đói kh túng qu (đó cũng là ốph đáng th ng nh ng ng ươ ườdân nghèo tr CMT8).ướ­Mu toàn nh cho con; không ườmu gây phi hà cho hàng xóm láng ềgi ng.ề* nghĩa :­ Ph ánh chân th c, sâu ph bi ậth ng nông dân tr CMT8 và ườ ướ ca ngôïi phaåm chaát cao đp của họ.-Toá caùo xã iộ taêm toái ñaõ ñaåy con ngöôøi ñeán böôùc ñöôøng cuøng.­ Th ng con, giàu lòng tr ng ươ ọ* nghĩa:+ Ph ánh chân th ph ng ườnông dân; ca ng ph ch .ợ ọ+ cáo xã th dân phong ki n.ố Nam Caoa. Tâm tr ng lão khi bán Vàng.ạ ậb. Cái ch lão c.ế ạ* Nguyên nhân Tình nh đói kh túng qu (đó cũng ẫlà ph đáng th ng ươ ủnh ng ng dân nghèo tr CMT8).ữ ườ ướ­ Mu toàn nh cho con; ườkhông mu gây phi hà cho hàng ềxóm láng gi ng. ề--Tè H÷u-- Ti tế 14 Bài Văn nả LÃO CẠ (tt)1. Nhân lão cậ .II. ĐC_HI VĂN :Ọ Ả­ Cái ch vã, đau đn, bi th m.ế ả- Th ng con, giàu lòng tr ng.ươ ọ* Nguyên nhân Tình nh đói kh túng qu (đó cũng là ốph đáng th ng nh ng ng ươ ườdân nghèo tr CMT8).ướ+ Mu toàn nh cho con; không ườmu gây phi hà cho hàng xóm láng gi ng. ề* nghĩa: Ph ánh chân th ph ng nông ườdân; ca ng ph ch .ợ cáo xã th dân phong ki n.ố Nam Caoa. Tâm tr ng lão khi bán Vàng.ạ ậb. Cái ch lão cế