Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. GAME: COUNTRYSIDE CHARADES

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 11:10

Lý thuyết

Câu hỏi

(TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI ĐỐ CHỮ MIỀN QUÊ)

Play charades in two teams using the class list of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity to one person from Team I.This person mimes the activity for their team to guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed.The team with the most points wins.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Chơi trò chơi đố chữ trong 2 đội sử dụng danh sách lớp về những hoạt làng miền quê từ phần 3. Giáo viên nói nhỏ một hoạt động với một người ở đội 1. Người này diễn đạt hoạt động đó cho nhóm mình đoán. Nếu đội của 1 đoán sai, đội 2 sẽ thử đoán. Các đội lần lượt thay nhau cho đến khi tất cả các hoạt động được đoán trúng. Đội nào có điểm nhiều nhất sẽ thắng, norses (những con ngựa) buffaloes (những con trâu)

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 11:10

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm