Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 4. Complete the dialogue. (Hoàn thành bài đối thoạỉ)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 10:33

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

A: What are you doing tomorrow? 

B: I am going with some friends. We are going to Mai’s birthday party. Would you like to come? 

A: Oh, sorry. I can’t. I am playing football. 

B: No problem, how about Sunday? I am watching film at the cinema. 

A: Sounds great! 

Tạm dịch:

A: Ngày mai bạn định làm gì?

B: Mình sẽ đi cùng vài người bạn. Chúng mình sẽ dự bữa tiệc sinh nhật của Mai. Bạn đến nhé?

A: Ô, xin lỗi. Mình định đi chơi bóng đá.

B: Không sao, còn Chủ nhật thì sao? Minh sẽ đến rạp chiếu bóng xem phim.

A: Được đó.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 10:33

Các câu hỏi cùng bài học