Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3b. Listen again and complete the sentences.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 16:42

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe lại và hoàn thành câu)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. a stranger 

2. at night 

3. downtown 

4. entertainment

Tạm dịch:

1. Tôi cảm giác như một người lạ ở đây.

2. Và nó giống như một ngoài nguy hiểm, đặc biệt là vào buổi tối.

3. Chúng tôi sống ở một căn hộ ở trung tâm thành phố.

4. Và chúng tôi có thể thích tất cả các loại giải trí như: rạp chiếu phim, bảo tàng...

Audio script

Michelle: Hi, Mike! How's it going?

Mike: Hi. I'm good, thanks. Are you still living in the same place?

Michelle: Yes, I'm still in that ‘sleepy’ little town. But you know, I enjoy living there. It's quiet, and everyone is friendly. I don't really like the city. I feel like a stranger here. And it seems kind of dangerous, especially at night.

Mike: Well, I live here in the city, as you know. We live in an apartment downtown. The city is big, and it doesn't feel as safe as a small town like yours. But I think the people here are pretty friendly. My neighbourhood is like a small town with its own stores, cafes, and restaurants... and we can enjoy all kinds of entertainment: cinemas, museums ...

Michelle: OK, so then on weekends I should come into the city for all that.

Mike: OK. Sure!

Dịch Script:

Michelle: Chào, Mike! Bạn thế nào?

Mike: Xin chào, Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Bạn vẫn sống ở nơi tương tự à?

Michelle: Đúng vậy, tôi vẫn ở thị trấn nhỏ "buồn ngủ" đó. Nhưng bạn biết đấy, tôi thích sống ở đó. Nó yên tĩnh, và mọi người rất thân thiện. Tôi không thực sự thích thành phố. Tôi cảm giác giống như một người lạ ở đây. Và dường như là một loại nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm.

Mike: Đúng vậy., tôi sống ở thành phố, như bạn biết đấy. Chúng tôi sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Thành phố rất lớn, và không có cảm giác an toàn như thị trấn nhỏ của bạn. Nhưng tôi nghĩ nhiều người ở đây rất thân thiện. Hàng xóm của tôi thì giống như một thị trấn nhỏ, có cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng riêng ... và chúng tôi có thể thưởng thức tất cả các loại hình giải trí: rạp chiếu phim, bảo tàng...

Michelle: Ok, vậy nên vào cuối tuần tôi nên đến thành phố vì tất cả những điều đó.

Mike: Ok, tất nhiên rồi!

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 16:42

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm