Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 33. Hoạt động ngữ văn (3)

dbae72c41f4f5b993a8b38cc4d29ee6b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 7 2017 lúc 16:19:00 | Được cập nhật: hôm kia lúc 18:26:32 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 436 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NGO KHÓAẠNGỮ VĂN 7NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c«C¸c b¹n häc sinh vÒ dù Trong phÇn khëi ®éng mçi ®éi cö mét b¹n ®¹i diÖn lªn tham gia phÇn thi. PhÇn thi dµnh cho mçi ®éi gåm c©u hái vµ c¸c b¹n îc thùc hiÖn trong vßng phót, mçi c©u tr¶ lêi ®óng îc 10 ®iÓm. 112233 End c©u hái sè 1c©u hái sè ân ca là nh ng sáng tác ữdân gian và nh cế ạSai§óng c©u hái sè 2c©u hái sè 2§óngSai Tình bi trong ộnh ng câu hát tình gia ảđình là: tình yêu quê ng, ươđt cấ ướ c©u hái sè 3c©u hái sè Anh em nào ph ng xaả ườCùng chung bác nhà cùng ộthân Yêu nhau nh th ……………..ư ểAnh em hòa thu hai thân vui yậ Đi thích cho câu ca dao sau:ề ợtay chân c©u hái sè 4c©u hái sè Bài th Nam qu hà ơvi theo th th Th ngôn ấbát cú Đng lu t.ườ ậĐúng Sai c©u hái sè 5c©u hái sè 5Đi thích vào câu ca dao ợsau:Ai ng …………đyơ ầD dai đng cay muôn ắph nầ bát mơ c©u hái sè 1c©u hái sè 1Ca dao là th lo văn ủh dân gianọSai§óng c©u hái sè 2c©u hái sè Tác gi văn ồh ng ng th là Lí chươ ạ§óngSai