Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 30. Ôn tập phần Tiếng Việt (1)

4798402cf98310c4581273eb75202c47
Gửi bởi: hoangkyanh0109 24 tháng 7 2017 lúc 16:03:33 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 10:03:34 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 421 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt d¹y tèt chµo mõng Gi¸o viªn d¹y NguyÔn ThÕ QuyªnTr êng THCS cao nh©nThø ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2017M«n: ng÷ v¨n 7tiÕt 124 bµi 30ÔN PH TI NG VI TẬ ỆÔN PH TI NG VI TẬ ỆI Ôn lý thuy tậ 1. Các ki câu đn đã c.ể Câu phân lo theo đích nói.ạ Câu phân lo theo o.ạ a. Câu phân lo theo đích nói:ạ Câu nghi n:ấ* Câu nghi n:ấ Dùng i.ể Câu nghi th ng ch các nghi nh :ấ ườ (ai, bao gi đâu, ng cách nào, làm gì …)ờ VD Th ng Thành, con Th đâu (Khánh Hoài)ằ Câu tr thu t:ầ ậ* Câu tr thu t:ầ Dùng gi thi u, ho t, vi c.ể VD :Chúng tôi ng im nh y. Đng đông, tr ng n.ứ (Khánh Hoài)1­ Các ki câu đn đã c:ể Câu phân lo theo đích nói.ạ Câu phân lo theo o.ạ a. Câu phân lo theo đích nói:ạ Câu nghi n:ấ Câu tr thu t:ầ Câu khi n:ầ ế* Câu khi n:ầ Dùng ngh yêu ng nghe th hi nể ườ hành đng đc nói đn trong câu.ộ ượ ế­ Câu khi th ng ch các có nghĩa ườ ầkhi nế (hãy, đng, ch nên, không nên,…)ừ ớVD Đem chia ch ra đi! tôi ra nh (Khánh Hoài)* Câu thánả* Câu thánả::­ Dùng xúc cách tr ti p.ể ế­ Câu thán th ng ch các xúc cao ườ (ôi, tr i, eo …)ờ ơVD: Than ôi ng khó lòng đch tr i! ườ Th đê không sao đc th c! Lo thay! ượ ướ Nguy thay Ph Duy n)ạ ố1­ Các ki câu đn đã c:ể a­ Câu phân lo theo đích nói:ạ b­ Câu phân lo theo o:ạ Câu bình th ng:ườ* Câu bình th ng:ườ Là câu theo mô hình ch ng ng .ấ VD: Hôm qua, em/đi lao đng. CN VN Câu đc bi t:ặ ệ* Câu đc bi t:ặ Không theo mô hình ch ng ng .ấ VD: Gió. a. Não nùng Nguy Công Hoan)ư ễCác ki câu đnể ơCâunghi nấ Câuc ầkhi nếCâutr ầthu tậ Câuc ảthánPhân lo theo ạm đích nóiụ Phân lo theo ạc oấ ạCâubình th ngườ Câuđc ặbi tệ 1. Các ki câu đn đã c:ể a­ Câu phân lo theo đích nói.ạ b­ Câu phân lo theo o.ạ 2. Các câu đã c:ấ a­ ch m:ấ ấa­ ch m:ấ Dùng thúc câu tr thu t.ể VD: Lan đang bàiọ .1. Các ki câu đn đã c:ể a­ Câu phân lo theo đích nói.ạ b­ Phân lo câu theo o.ạ ạ2. Các câu đã cấ a­ ch m:ấ b­ ph :ấ ẩb­ ph :ấ Dùng đánh ranh gi gi các thành ph phể câu ch ng và ng gi các có cùng ch trong câu, gi và ph chú thích nó, gi các câu ghép.ủ VD: Hôm qua, em đi lao đng.ớ