Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 10:43

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những ý kiến vể ngôi nhà trong mơ của em.)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

1. Nó là loại nhà nào?

2. Nó nằm ở đâu?

3. Nó trông như thế nào?

4. Cái gì bao quanh nó?

5. Nó có thiết bị gì?

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 10:43

Các câu hỏi cùng bài học