Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Talk about your partner's carbon footprint to your group. Use the following prompts.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 16:29

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nói về dấu chân carbon của em cho nhóm. Sử dụng gợi ý bên dưới.)

Hướng dẫn giải

My carbon footprint is small. I go to school by bicycle. I travel long distances by bus. I only use water and electricity when I need.

Tạm dịch:

Dấu chân carbon của mình nhỏ. Mình đi học bằng xe đạp. Mình đi đến những nơi xa bằng xe buýt. Mình chỉ sử dụng điện và nước khi cần thiết.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 16:29

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm