Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Read the passage again and answer questions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 31 tháng 5 2019 lúc 15:17

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Hướng dẫn giải

1. Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities (are used).

2. Among the top 20.

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

4. Osaka was.

5. They are a city's green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.

Tạm dịch:

1. EIU sử dụng các yếu tố nào để xếp hạng các thành phố trên thế giới?

Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở giải trí tại các thành phố (được sử dụng).

2. Danh sách nhiều thành phố nổi tiếng ở đâu?

Trong top 20.

3. Tại sao Dhaka, Tripoli và Douala lại nằm trong số những thành phố tồi tệ nhất?

Bởi vì điều kiện sống có nhiều khó khăn nhất hoặc nguy hiểm.

4. Thành phố nào "dễ sống" nhất ở châu Á?

Osaka.

5. Một số yếu tố cần được thêm vào chỉ mục là gì?

Đó là không gian xanh của thành phố, sự phát triển đô thị, các đặc trưng tự nhiên, các điểm tham quan văn hoá, tiện lợi và ô nhiễm.

Update: 31 tháng 5 2019 lúc 15:17

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm