Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Read and match.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 8 tháng 5 2019 lúc 15:11:08

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Đọc và nối.

1 - e What time do you get up every morning?
Mỗi buổi sáng bạn thức dậy lúc mây giờ?
Six or six thirty, 6 hoặc 6 giờ 30.
2 - c What does your mother do? Mẹ bạn làm gì?
She's a nurse. Bà ấy là y tá.
3- d Would you like some orange juice?
Bạn dùng một ít nước cam ép nhé?
Yes, please.
Vâng, mình sẵn lòng.
4 - b When is Teachers' Day?
Khi nào là ngày Nhà giáo Việt Nam?
It's on the twentieth of November.
Đó là ngày 20 tháng 11.
5 - a What does your brother look like?
Anh trai bạn trông thế nào?
He's tall and thin. 
Anh ấy cao và ốm.

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 15:11:08

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm