Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. ln pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences. Then listen again and check.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 15:26

Lý thuyết

Câu hỏi

(Làm theo cặp, viết Đúng (T) hoặc Sai (F) cho những câu sau. Sau đó nghe lại và kiểm tra)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. F

=> It’s also held in Canada.

2. F

=> It’s celebrated on the fourth Thursday of November and in Canada it’s celebrated on the second Monday of October.

3. T

4. F

=> Children also take part in food preparation.

5. T

6. F

=> Some people like to go for a walk or take naps.

7. T

Tạm dịch:

1. Lễ Tạ ơn là một lễ hội theo mùa chỉ được tổ chức ở Mỹ. 

-  Nó củng được tổ chức ở Canada.

2. Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ Ba tháng 11. 

- Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 và ở Canada nó được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần lễ thứ hai trong tháng 10.

3. Bạn bè và gia đĩnh cùng tụ họp ăn tiệc.

4. Ở nhiều gia đình, chỉ những người lớn chuẩn bị bữa tiệc. 

- Trẻ em cũng tham gia chuẩn bị thức ăn.

5. Bánh mì bắp là một trong những món ăn truyền thông. 

6. Sau bữa tiệc mọi người luôn luôn ở nhà để chơi trò chơi nhóm. 

- Vài người thích đi dạo hoặc đi ngủ.

7. Người ta giúp đỡ những người kém may mắn vào ngày lễ Tạ ơn. 

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 15:26

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm