Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick. (Nghe và đánh dấu chọn.)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:05

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

 Đáp án:

1.b 2. a 3. c

Bài nghe:

1. Mr Loc: Hello, class.

Class: Hello, Mr Loc.

Mr Loc: What day is it today, class?

Class: It's Thursday.

Mr Loc: Very good! Time for Englishẵ

2. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It's Tuesday.

Mai: So we have English today, right?

Nam: Yes. That's right.

3. Phong: It's Tuesday. We have English today.

Quan: No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. We don't have English today.

Phong: Oh, you're right!

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:05

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm