Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Listen anh tick.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 7 tháng 5 2019 lúc 14:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Nghe và đánh dấu chọn.

Father worker, mother teacher, sister nurse.

Bài nghe
Nam: What does your mother do, Quan?
Quan: She's a teacher.
Nam: How about your father? What does he do?
Quan: He's a factory worker.
Nam: Do you have a brother?
Quan: No, I don't. But have a sister.
Nam: What does she do?
Quan: She's a nurse.
Nam: OK. Thanks for your time, Quan.
Quan: You're welcome.

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 14:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm